خوش آمديد
اميدان امام
شاخه كاردانش
رشته كامپيوتر
رشته امور اداري
رشته فيلمبرداري
رشته عكاسي
كارورزي
مشاوره
كتابخانه
امور تربيتي
نماز جماعت

مدت دوره در هر شاخه سه سال است وتعداد واحدهاي درسي مورد نياز جهت اخذ ديپلم متوسطه 96 واحد درسي ميباشد. سال تحصيلي از اول مهر تا آخر شهريورسال بعد يكسال تحصيلي محسوب مي شود و امتحانات پاياني نوبت دوم در خرداد ماه برگزار مي شود.

 

اردو
بازيهاي نمايشي
فعاليتهاي تابستاني
سرود
چاپ ماهنامه
سرگرميها
پروژه ها
 
 
 
 

دروس اختياري:

در موارديكه مجموع واحدهاي مهارتي پايه و دروس تكميل مهارت كمتر از 43 واحد باشد،واحد آموزشي مي تواند با توجه به شرايط و امكانات واحد آموزش و نياز منطقه متناسب با نوع رشته مهارتي از دروس مورد نظر استفاده مي كند.

 

تغيير شاخه يا رشته و زمان آن:

تغيير شاخه يا رشته از ساير شاخه ها و رشته ها به رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش بلامانع است و به لحاظ رعايت ظرفيت رشته هاي مهارتي موافقت اداره آموزش وپرورش منطقه نيز الزامي است. تغيير شاخه يا رشته دردوره روزانه حداكثر تا پايان شهريور ماه سال دوم مي باشد.هزينه امتحان درسهاي تغيير رشته معادل يا تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دريافت مي شود.

 

اكنون به معرفي چهار رشته از شاخه كار دانش كه در اين واحد آموزشي موجود ميباشد مي پردازيم:

 

     كامپيوتر

    كامپيوتر در مدرسه تدريس مي شود.

    كامپيوتر آزاد كه اين واحدهاي مهارتي در خارج از مدرسه تدريس مي شود.

 عكاسي

تصوير برداري

 اداري مالي

 

بازگشت به صفحه اول