اساسنامه دبيرستان بزرگسالان

 

( مصوب جلسه 557 شوراي عالي مورخ 30/2/1372)

 

هدف :

از آنجا كه لازم است براي بزرگسالان نظام آموزشي خاصي بوجود آيد كه با مقتضيات عمومي آنان تناسب بيشتري داشته و از انعطاف لازم براي انطابق با انواع توانائيها و آمادگيهايشان برخوردار باشد دبيرستان بزرگسالان بر طبق ضوابط مندرج در اين اساسنامه تاسيس مي شود.

 

 

 

ماده 1- نظام آموزشي دبيرستان بزرگسالان به صورت نيمسالي مي باشد . در هر نيم سال پانزده هفته بــــــراي آموزش و سه هفته براي اجراي امتحانات اعلام نتايج و تمهيد مقدمات نيم سال بعدي منظور مي شود.

 

 

 

 

تبصره ادارات آموزش و پرورش با توجه به امكانات مي توانند نسبت به برگزاري دوره تابستاني اقدام نمايند .

 

 

ماده 2- برنامه هاي درسي اينگونه مدارس مطابق برنامه هاي مصوب هر پايه تحصيلي در مدارس عادي است ليكن تعداد ساعات تدريس هر ماده درسي در هفته در هر نيم سال 2 برابر و در دوره تابستاني 4 برابر ساعات هفتگي مدارس عادي خواهد بود .  

 

تبصره دانش آموزان مدارس ارزشيابي از هر درس جداگانه به عمل مي آيد و عدم احراز

 شرايط قبولي در يك ماده درسي لطمه اي به پذيرش دروس ديگر دانش آموز وارد نمي سازد .  

 

 

تبصره 1- دارندگان كارنامه مردودي مدارس عادي در صورت ثبت نام در اينگونه مدارس از گذراندن دروسي كه از آنها نمره قبولي كسب كرده اند معاف خواهند بود.  

 

 

تبصره 2- در صورتي كه دانش آموزان اينگونه مدارس آمادگي كافي براي گذراندن بعضي از دروس بدون شركت در كلاس را داشته باشند براساس ضوابطي كه معاونت مربوط در آموزش و پرور تعيين و اعلام مي كند مي توانند در امتحانات دروس مذكور شركت نمايند مشروط بر آن كه مدت حضور دانش آموز در كلاس كمتر از حداقل ساعات تعيين شده در ماده 14 اساسنامه دبيرستان (20 ساعت در هفته )  

 

نباشد و در هنگام ثبت نام نوع مواد درسي غير حضوري از سوي دانش آموز مشخص و اعلام گردد.  

 

 

ماده 4- حداقل و حداكثر تعداد ساعات دري انتخابي يك دانش آموز در هر نيم سال با توجه به وضعيت تحصيلي وي به ترتيب 20 و 36 ساعت و در دوره تابستاني حداكثر 36 ساعت در هفته خواهد بود.  

 

 

 

تبصره 1- براي دانش آموزان مشمول كه حداقل 20 ساعت در هفته درس داشته باشند ، با رعايت ساير مقررات نظام وظيفه معافيت تحصيلي صادر خواهد شد .  

 

 

تبصره 2- چنانچه در نيم سال آخر تعداد ساعات دروس باقي مانده دانش آموزي به كمتر از 20 ساعت برسد يا به دليل عدم ارائه برخي از دروس پايه هاي تحصيلي تعداد ساعات تحصيلي وي كمتر از 20 ساعت باشد ادامه تحصيل او در آن نيم سال بلامانع است .  

 

 

 

تبصره 3- چنانچه در نيم سال آخر تعداد ساعات دروس باقي ماده دانش آموزي بيش از 36 ساعت باشد انتخاب تعداد ساعات درسي او تا 42 ساعت در آن نيم سال بلامانع است .  

 

 

 

ماده 5 جدول دروس پيش نياز توسط دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي با همكاري دفتر آموزش متوسطه تهيه و ابلاغ مي گردد.

 

 

ماده 6- حداقل سن ورود به دبيرستان بزرگسالان 17 سال تمام مي باشد .

 

 

تبصره افرادي كه تحصيل آنان در مدارس روزانه منع قانوني دارد و همچنين افرادي كه شرايط تحصيل در مدارس ايثارگران را دارا مي باشند و خواهران متاهل از اين محدوديت مستثني هستند.

 

 

 

ماده 7- دبيرستان بزرگسالان در هر منطقه ناحيه يا شهرستان به پيشنهاد رئيس اداره آموزش و پرورش و تاييد مديركل آموزش و پرورش استان و موافقت دفتر آموزش متوسطه تاسيس مي شود.  

 

 

ماده 8- دفتر آموزش متوسطه با همكاري ساير دفاتر ذيربط دستورالعملهاي اجرايي دبيرستان بزرگسالان را تهيه نموده و با تاييد وزير آموزش و پرورش به مورد اجراء خواهد گذاشت .  

 

 

 

ماده 9- كليه آئين نامه هاي لازم ( امتحانات اجرايي آموزشي و...) براي دبيرستان بزرگسالان پس از بررسي كميسيون برنامه ها اساسنامه ها و آيين نامه ها در كميسيون معين مطرح و به تصويب خواهد رسيد .  

 

 

 

موضوع : اساسنامه دبيرستان بزرگسالان ( منفح شده ) مشتمل بر هدف نه ماده و هشت تبصره در پانصد و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 30/2/1372 به تصويب رسيد . صحيح است به مورد اجراء گذارده شود .  

 

120/2800/2-1372/4/2

                                                                       محمد علي نجفي

                                                                                            وزير آموزش و پرورش

 

رونوشت : جهت استحضار معاونت محترم آموزش فني و حرفه اي ايفاد مي گردد . خواهشمند است دستور فرمايند به ادارات دفاتر و مراجع ذيربط ابلاغ شود.  

 

 

                                                                                                    عباس هزاوه

                                                                                  دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

 

 

آيين نامه امتحانات دبيرستان بزرگسالان

( مصوب جلسه 558 شوراي عالي مورخ 27/3/1372)

 

فصل اول هدف :

امتحان جزيي از ارزشيابيهاي مستمر آموزش و پرورش است كه تحقق هدفهاي زير را ميسر مي سازد :

1-     ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان  

2-     حصول اطمينان از تحقق شرايط لازم براي ارتقاء دانش آموزان به سطوح بالاتر  

3-     رشد استعدادها و خلاقيت دانش آموزان و پرورش روحيه تلاش در ايشان  

4-     سنجش كيفيت و محتواي برنامه هاي آموزشي روشها وسايل تدريس و ميزان فعاليتهاي واحد آموزشي  

 

 

 

فصل دوم كليات :

ماده 1- در دبيرستان بزرگسالان ارزشيابي هر درس به صورت مستقل ( تكدرس ) بوده و احراز شرايط قبولي در يك درس ارتباطي به ساير دروس ندارد.  

 

 

ماده 2- در هر نيم سال پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در هر ماده درسي با نمرات ميان نيم سال و پايان نيم سال به طريق زير ارزشيابي مي شود:  

 

الف- نمره ميان نيم سال هر درس عبارت است از ميانگين نمرات پرسشهاي تدريجي (

 شفاهي كتبي و عملي ) كه توسط دبير مربوط تعيين و حداكثر پانزده روز قبل از شروع

 امتحانات نيم سال در ليست ريز نمرات بدون خدشه و قلم خوردگي ثبت و به دفتر

 دبيرستان تحويل مي گردد.  

 

 

 

 تبصره دبيران موظفند نمرات ثبت شده در دفتر كلاسي يا دفتر مخصوص خود را در صورت رفتن به مرخضي طولاني و يا انتقال از طريق مدير دبيرستان به دبير جديد تحويل دهند.  

 

 

 

ب- امتحانات پايان نيم سال از تمام محتواي ماده درسي با نظارت اداره آموزش و پرورش محل به عمل مي آيد و براساس آن در هر درس يك نمره به عنوان نمره امتحاني پايان نيم سال به هر دانش آموز داده مي شود.  

 

 

 

ماده 3-امتحانات پايان نيمسال به صورت هماهنگ با سئوالات واحد و برنامه همزمان كه توسط اداره آموزش و پرورش محل طرح و تهيه خواهد شد برگزار مي گردد و اوراق امتحاني توسط دبير مربوط در همان دبيرستان تصحيح مي شود.  

 

 

تبصره 1-  مسئووليت حسن اجراي امتحانات و تصحيح اوراق به عهده مدير دبيرستان است .  

 

 

تبصره 2- دبير موظف است حداكثر يك هفته پس از برگزاري امتحان هر ماده درسي نمرات امتحاني را بدون خدشه و قلم خوردگي در ليست ريز نمرات ثبت و پس از امضاء به دفتر دبيرستان تحويل نمايد .  

 

 

 

تبصره 3- چنانچه دبيري به هر علتي تا 3 روز پس از انجام امتحان از شروع تصحيح اوراق امتحاني امتناع ورزد مدير دبيرستان ضمن گزارش موضوع به اداره متبوع بايد دبير واجد شرايطي را جهت تصحيح اوراق امتحاني انتخاب كند.  

 

 

ماده 4-  در هر نيم سال دفتردار موظف است ليست ريز نمرات ارائه شده از سوي دبيران را پس از كنترل و تطبيق با اوراق امتحاني امضاء نموده و به تاييد مدير دبيرستان برساند.  

 

 

 

ماده 5- مجموعه ليست ريز نمرات در هر نيم سال صحافي و مجلد شده و حداكثر 40 روز پس از پايان هر نيم سال توسط فردي كه از سوي اداره آموزش و پرورش تعيين مي گردد بررسي مسدود پلمپ مهر و امضاء مي شود و ليستهاي مذكور جزء اسناد و مدارك تحصيلي محسوب شده و لازم است به طور دائم نگهداري شوند.  

 

 

ماده 6-  نمرات قبولي دانش آموزاني كه كليه دروس مربوط به يك پايه را ( برابر مفاد ماده 24 آين آيين نامه ) با موفقيت گذرانده اند پس از كنترل و مطابقت با ليست ريز نمرات دبيران در دفتر امتحانات پلمپ شده ثبت و با امضاء مدير دبيرستان تاييد مي گردد.  

 

 

تبصره 1-  در هر يك از مواد درسي نمرات ميان نيم سال با ضريب يك و نمرات پايان نيم سال با ضريب دو و جمع آنها در ستونهاي مربوط ثبت مي شود.  

 

 

تبصره 2-  دفتر امتحانات حداكثر تا 2 ماه پس از امتحانات پايان هر نيم سال به وسيله نماينده اي كه از سوي اداره آموزش و پرورش تعيين مي گردد بررسي مسدود و با مهر و امضاء تاييد مي شود.  

 

 

ماده 7 -  معدل هر نيم سال دانش آموز از مجموع نمرات ميان نيم سال با ضريب يك و پايان نيم سال با ضريب دو تمام دروس آن نيم سال تقسيم بر 3 برابر تعداد دروس انتخاب وي بدست مي آيد .  

 

 

 

ماده 8- اوراق امتحاني پايان نيم سال به مدت يك سال در دبيرستان نگهداري مي شود و سپس برابر مقررات امحاء مي گردد ولي دفاتر امتحاني جزء اسناد و مدارك تحصيلي محسوب شده و لازم است بطور دائم نگهداري شوند.  

 

 

 

ماده9- دانش آموزاني كه به هر دليل شرايط ادامه تحصيل در دبيرستان بزرگسالان را از دست بدهند و يا تمايل به ادامه تحصيل در اينگونه مدارس را نداشته باشند مواد درسي قبول شده آنان ( برابر مفاد ماده 24 اين آيين نامه )‌ با مواد درسي هر يك از پايه هاي دوره متوسطه نظري برابر دول دروس تطبيق مي شود در صورتي كه مجموعه دروس يك يا چند پايه را با موفقيت گذرانيده باشند كارنامه يا كارنامه هاي قبولي در پايه استحقاقي براي آنان صادر مي شود.  

 

 

 

 

ماده 10- ترك تحصيل كنندگان از اينگونه مدارس چنانچه مجددا متقاضي ادامه تحصيل بوده و شرايط ثبت نام را دارا باشند برابر آخرين مدرك قبولي پايه تحصيلي با آنان رفتار مي گردد.  

 

 

 

*تبصره -  ;چنانچه بيشتر از يك سال تحصيلي ( دو نيم سال ) از ترك تحصيل اينگونه افراد نگذشته باشد دروسي را كه در پايه تحصيلي بالاتر با موفقيت گذرانده اند نيز مورد قبول خواهد بود

* برابر راي جلسه يكصد و هفتادو هفت كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 19/8/77 كه طي شماره 8/2899/120 مورخ 23/8/77 ابلاغ شده است در مورد تبصره فوق به شرح زير اظهار نظر شد .  

 

 

 

تبصره ماده 10 آيين نامه امتحانات دبيرستانهاي بزرگسالان ناظر بر يك سال تحصيلي ( دو نيمسال ) و دو دوره تابستاني مي باشد.  

 

 

ماده 11-  برنامه هاي درسي اينگونه مدارس مطابق برنامه هاي مصوب هر پايه تحصيلي در مدارس عادي است ليكن تعداد ساعات تدريس هر ماده درسي در هفته در هر نيم سال 2 برابر و در دوره تابستاني 4 برابر ساعات هفتگي مدراس عادي خواهد بود.  

 

 

تبصره 1-  دانش آموزان مدارس بزرگسالان از گذراندن دروس طرح كاد ورزش و بخش عملي آموزش آمادگي دفاعي معاف مي باشند.  

 

 

 

تبصره 2- دروسي كه داراي دو بخش هستند ( كتبي عملي و يا كتبي شفاهي ) مجموعا داراي يك نمره مي باشند.  

 

 

* برابر راي صادره در جلسه 124 كميسيون معين شوراي عالي مورخ 26/9/74 كه طي شماره 1/9065/120 مورخ 10/10/74 ابلاع شده است . تبصره 2 ماده 11 آيين نامه امتحانات بزرگسالان به هيچ وجه ناظر بر دروس ادبيات فارسي زبان خارجه فيزيك شيمي زيست شناسي و كارهاي آزمايشگاهي و نيز درس عربي رشته ادبيات و علوم انساني در كليه پايه ها و عربي پايه چهارم در كليه رشته ها نيست دروس ادبيات فارسي زبان خارجه و عربي شامل دو قسمت است و هر قسمت در كارنامه دفتر امتحانات داراي يك عنوان و يك نمره مستقل مي باشد و دروس شيمي زيست شناسي فيزيك و كارهاي آزمايشگاهي نيز هر كدام داراي يك عنوان و نمره جداگانه است .  

 

 

 

 

ماده 12- دفتر آموزش متوسطه موظف است نمونه فرم ليست ريز نمرات دبيران كارنامه تحصيلي دانش آموزان و دفتر امتحانات را تهيه و تنظيم و به ادارات كل ارسال نمايد.  

 

 

ماده 13-  در هر نيم سال به دانش آموزان براساس رفتار اخلاق رعايت موازين اسلامي رعايت اصول بهداشت و نظافت شخصي كيفيت حضور و غياب و رعايت مقررات آموزشگاه با استفاده از نظرات دبيران نمره اي به عنوان نمره انضباط توسط مدير و معاون يا معاونين تعيين و در ليست مربوط ثبت و با امضاي مدير به دفتر دبيرستان تحويل گردد.  

 

 

 

تبصره 1-  نمره انضباط با ضريب يك در ستون ميان نيم سال و با ضريب دو در ستون پايان نيم سال منظور و مانند ساير دروس در اختساب معدل هر نيم سال اعمال مي گردد.

 

 

 

تبصره 2-  در هنگام ثبت نمرات قبولي يك پايه تحصيلي در دفتر امتحانات ميانگين نمرات انضباط دو نيم سال گذشته به عنوان نمره انضباط آن پايه منظور و در محاسبه معدل كل لحاظ مي گردد.  

 

 

 

ماده 14 -  براي دارندگان نقص عضو مؤثر در امتحانات كتبي شفاهي و عملي و همچنين دانش آموزاني كه قبل و يا در حين برگزاري امتحانات دچار سانحه مي شوند مدير دبيرستان يا رئيس هيات ممتحنه حوزه اجراء با اطلاع اداره آموزش و پرورش متبوع تسهيلاتي متناسب با وضع دانش آموز فراهم مي نمايد و در صورت لزوم از امتحانات بخش عملي دروسي كه از نظر جسمي قادر به انجام آن نمي باشند معاف مي گردند در اين صورت نمره بخش كتبي يا شفاهي ملاك عمل خواهد بود.  

 

 

 

در اين حالت صورت جلسه اي با امضاء مدير و دو نفر از دبيران دبيرستان ( امتحانات داخلي ) يا رئيس هيات ممتحنه حوزه اجراء و دو نفر از اعضاي آن هيات ( امتحانات نهايي) تنظيم مي شود و تسهيلات انجام شده متسند به اين ماده را توضيح مي دهند. موضوع بايد در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي اين قبيلدانش آموزان درج شود.  

 

 

 

ماده 15- امتحانات درس دين و اخلاق اقليتهاي ديني مندرج در قانون اساسي برابر دستورالعملهاي خاص وزارت آموزش و پرورش انجام مي شود اين دسته از دانش آموزان در صورت تمايل مي توانند به جاي امتحان درس دين و اخلاق خاص دانش آموزان اقليتها همراه ساير دانش آموزان در امتحانات اين درس شركت نمايند.  

 

 

 

ماده 16- دانش آموزي كه به علل موجه در بعضي يا تمام دروس نمره ميان نيم سال نداشته باشد نمره امتحاني پايان نيم سال وي به جاي نمره امتحان ميان نيم سال آن درس يا دروس ( بدون ضريب ) منظور مي شود.  

 

 

 

ماده 17- غيبت موجه بيش از 5/3 ساعات مقرر در هر درس موجب محروميت دانش آموز از شركت در جلسه امتحاني آن درس خواهد شد و نمره امتحاني پايان نيم سال وي در آن درس صفر محسوب مي شود در چنين مواردي بايد كلميه محروم به جاي نمره آن درس در ليست ريز نمرات دبيران درج شود ليكن در محاسبات جمع نمرات و معدل نيم سال كلمه محروم به منزله صفر خواهد بود.  

 

 

 

 

ماده 18- تشخيص غيبت موجه براساس دلائل و مدارك ارائه شده از سوي دانش آموز در پايه هاي داخلي يا مدير دبيرستان و در امتحانات نهايي با رئيس هيات ممتحنه حوزه اجراء است .  

 

 

 

ماده 19- داوطلبان آزاد و دانش آموزاني كه داراي كارنامه مردودي بوده و به مدارس بزرگسالان وارد مي شوند در صورتي كه بيش از يك سال تحصيلي از زمان مردودي آنها نگذشته باشد از گذراندن دروسي كه در آخرين كارنامه مردودي بر طبق آئين نامه ذيربط نمره قبولي كسب كرده اند معاف مي باشند.  

 

 

تبصره نمرات پذيرفته شده خرداد شهريور و دي ماه اين قبيل دانش آموزان در هنگام صدور كارنامه پايه و درج در دفتر امتحانات با ضريب دو براي پايان نيم سال و بدون ضريب براي ميان نيم سال ثبت و محاسبه مي گردد.

ماده 20-  نمره امتحاني هر درس بدون ضريب از صفر تا بيست مي باشد .

 

 

ماده 21-  چنانچه معدل دانش آموزي در يك نيم سال كمتر از 10 باشد آن دانش آموز در آن نيم سال مشروط شناخته مي شود.  

ماده 22- دانش آموزان دبيرستان بزرگسالان در طول دوره متوسطه مي توانند حداكثر 2 نيم سال متوالي يا سه نيم سال متناوب مشروط شوند.  

 

 

تبصره دانش آموزاني كه با مدرك قبولي پايه دوم يا سوم متوسطه وارد اين گونه مدارس مي شوند مي توانند حداكثر 2 نيم سال متوالي يا متناوب مشروط مي شوند

ه 23-  در صورتي كه دانش آموزي بيش از حد مجاز مشروط شود از ادامه تحصيل در اينگونه مدارس محروم خواهد شد و مراتب با استناد به اين ماده در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي دانش آموز درج شده و به تاييد مدير دبيرستان مي رسد .  

 

 

تبصره دانش آموزان مشمول اين ماده در صورتي كه براي اتمام يك پايه تحصيلي حداكثر در دو ماده درسي فاقد نمره قبولي باشند در صورت تصويب شورايي مركز از مدير معاون و مدير دروس و سه نفز از نمايندگان دبيران منحصرا مي توانند در نيم سال بعدي آن ماده يا مواد درسي را انتخاب نمايند و در صورت كسب شرايط قبولي آن پايه تحصيلي را به اتمام برسانند.

 

 

فصل سوم امتحانات داخلي و شرايط قبولي :

ماده 24- دانش آموزي در امتحانات هر يك از دروس انتخابي در هر نيم سال قبول شناخته مي شود كه داراي شرايط ذيل باشد .  

 

 

الف- نمره امتحان پايان نيم سال او با ضريب دو كمتر از بيست نباشد

ب جمع نمرات ميان نيم سال ( بدون ضريب ) و پايان نيم سال ( با ضريب دو ) كمتر از سي نباشد .  

 

 

ماده 25- مهلت اعتراض به نمرات امتحاني 3 روز پس از اعلام نتيجه امتحانات مي باشد .  

 

 

مدير دبيرستان موظف است اوراق امتحاني معترضان را جهت تجديد نظر در اختيار دبير مربوط و يك نفر ديگر از دييران همان درس قرار دهد . چنانچه نفر دوم در همان رشته در آن دبيرستان نباشد از دبيران ساير دبيرستانها دعوت به عمل مي آيد نمره ورقه تجديد نظر شده زير نظر مدير دبيرستان و با امضاء دبير مربوط و دبير تجديد نظر كننده تعيين مي شود و در صورت اختلاف نظر نظر دبير سوم واجد شرط تعيين كنند قطعي و لازم الاجرا است .  

 

 

 

مدير دبيرستان موظف است نتيجه اعتراضات را حداكثر 5 روز پس از پايان موعد اعتراضات به دانش آموزان اعلام نمايد .  

 

 

 

ماده 26-  چنانچه دانش آموزي در يك يا چند درس شرايط قبولي را احراز ننمايد ملزم است مجددا درس يا دروس مذكور را در نيم سال هاي بعدي با رعايت ساير شرايط انتخاب نمايد .  

 

 

ماده 27- اگر دانش آموزي به علت غيبت موجه در امتحان پايان نيم سال يا دوره تابستاني در يك يا چند درس شركت نكند آن درس يا دروس از درسهاي انتخابي وي حذف مي شود. برگزاري امتحان براي اين گونه دانش آموزان با موافقت مدير مدرسه و معلم درس مربوط حداكثر تا 10 روز بعد از امتحان بلامانع است .  

 

 

 

ماده 28- چنانچه دانش آموزي در امتحان پايان نيم سال درسي غيبت غير موجه داشته باشد نمره آن درس صفر محسوب مي شود و در چنين مواردي كلمه غايب را به جاي نمره درس مورد نظر قيد نموده ليكن در محاسبه جمع نمرات و معدل نيم سال كلمه غايب به منزله صفر خواهد بود .

 

 

 

 

ماده 29- معدل كل هر پايه تحصيلي دانش آموز از مجموع نمرات ميان نيم سال با ضريب يك و پايان نيم سال با ضريب دو تمام دروس تقسيم بر 3 برابر تعداد دروس پايه مربوط بدست مي آيد .  

 

 

 

 

فصل چهارم امتحانات نهائي و شرايط قبولي :

ماده 30- امتحان پايان هر نيم سال دروس پايه چهارم به عنوان امتحان نهايي سراسري مطابق برنامه اعلام شده و سئوالات طرح شده از سوي اداره كل امتحانات و زير نظر اداره كل آموزش و پرورش استان توسط هيات ممتحنه اي كه از طرف اداره آموزش و پرورش محل تعيين مي شود انجام خواهد شد .  

 

 

ماده 31- دانش آموزان پايه چهارم در پايان هر نيم سال و دوره تابستان در امتحان نهايي درس يا دروسي كه در آن نيم سال انتخاب كرده اند شركت مي نمايند.  

 

 

ماده 32- مدير دبيرستان موظف است فهرست مشخصات دانش آموزان شركت كننده در امتحانات تهايي را با قيد معدل نمره انضباط نوع زبان خارجه نمرات ميان ميم سال و نيز نمرات دروس شفاهي و عملي مطابق فرمهاي نمونه اي كه از سوي اداره كل امتحانات تهيه و ارسال مي گردد حداكثر تا يك هفته قبل از شروع امتحانات نهايي به اداره آموزش و پرورش متبوع تحويل نمايد .  

 

 

 

 

ماده 33- غيبت موجه دانش آموز در امتحانات نهايي هر ماده درسي موجب حذف آن درس مي گردد و غيبت غير موجه به منزله نمره صفر در امتحان آن ماده درسي محسوب مي شود.

 

 

 

ماده 34- چنانچه دانش آموزي در امتحانات نهايي پايه چهارم در يك يا چند درس موفق به كسب حداقل نمره قبولي نشود مي تواند حداكثر در سه نوبت ديگر با رعايت ساير مقررات اين آيين نامه انتخاب درس كرده و در امتحانات نهايي آن درس يا دروس شركت كند.  

 

 

 

ماده 35- نتايج امتحانات نهايي پايه چهارم به وسيله حوزه تصحيح تعيين و از طريق دبيرستان مربوط اعلام مي شود .  

 

 

ماده 36- دانش آموزان معترض به نتيجه امتحانات مي توانند اعتراض خود را حداكثر پنج روز پس از اعلام نتيجه امتحانات كتبا به دبيرستان تسليم نمايند و حداكثر پس از يك هفته از آن طريق جواب دريافت دارند .  

 

 

 

تبصره نمرات دروس عملي و شفاهي اعلام شده قطعي است و قابل اعتراض و تجديد نظر نمي باشد .  

 

 

 

ماده 37- پس از برگزاري امتحانات نهايي در هر نيم سال دانش آموزي در هر ماده درسي قبول شناخته مي شود كه :  

الف نمره امتحان نهايي ( پايان نيم سال ) با ضريب 2 كمتر از بيست نباشد .  

 

 

 

ب جمع نمرات ميان نيم سال ( با ضريب يك ) و پايان نيم سال ( با ضريب 2) كمتر از سي نباشد .  

 

 

 

ماده 38- چنانچه پس از پايان امتحانات نهايي كليه دروس پايه چهارم متوسطه دانش آموزي با معدل كل 10 و بيش از آن در يك درس يا با معدل كل 12 و بيش از آن در دو درس شرايط ماده 37 را احراز ننمايند و نمره امتحان پايان نيم سال او بدون ضريب بين 7 تا 10 باشد قبول شناخته مي شود .  

 

 

 

ماده 39- معدل كل عبارت است از جمع نمرات امتحانات نهايي تمام دروس پايه چهارم متوسطه ( اعم از كتبي و شفاهي ) تقسيم بر تعداد آنها.  

 

 

 

تبصره 1- در صورتي كه دانش آموزي برخي از مواد درسي را بيش از يك بار انتخاب نموده باشد نمره امتحاني آخرين نوبت آن ماده درسي در محاسبه معدل كل منظور مي گردد.

 

 

 

 

تبصره 2- نمره انضباط در معدل كل محاسبه نمي شود ولي در گواهينامه پايان دوره متوسطه معدل نمره انضباط ثبت مي گرد.  

 

 

 

ماده 40- امتحانات نهايي پايه چهارم در سه نوبت پايان نيم سال اول پايان نيم سال دوم و پايان دوره تابستاني هر سال برگزار مي شود.  

 

 

 

ماده 41- به دانش آموزاني كه دروس امتحانات نهايي را با موفقيت بگذرانند و شرايط قبولي پايه هاي قبلي را نيز احراز كرده باشند گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه ( ديپلم ) برابر با نمونه مصوب اعطاء مي گردد.  

 

 

 

 

فصل پنجم ساير موارد :

ماده 42- با متخلفين در امتحانات داخلي و نهايي دوره متوسطه بزرگسالان طبق آيين نامه تخلفات مصوب شوراي عالي آموزش شو پرورش رفتار مي گردد.  

 

 

 

*ماده 43-  دانش آموزاني كه براساس مفاد اين آئين نامه در نظام آموزش بزرگسالان موفق به اخذ ديپلم متوسطه نشده باشند‌مي توانند با رعايت مقررات به عنوان داوطلب آزاد در امتحانات آن دسته از دروس كه در نظام بزرگسالان در آنها موفقيت حاصل نكرده اند شركت نمايند. شرط قبولي در اين دروس كسب نمره بيست با ضريب دو مي باشد .  

 

 

 

ضمنا اين گونه افراد مي توانند از تسهيلات مندرج در ماده 38 اين آيين نامه نيز استفاده نمايند .  

 

 

* برابر جلسه 576 شوراي عالي مورخ 24/9/1373 كه طي شماره 2/6251/120 مورخ 26/10/1373 ابلاغ شده است ماده فوق اصلاح شد .  

 

 

ماده 44-  امتحانات داوطلبان ازاد ( متفرقه ) دوره دبيرستانهاي بزرگسالان در صورت صدور مجوز از سوي وزارت آموزش و پرورش بر اساس مفاد اين آئين نامه و دستورالعملهاي مربوط و با رعايت مقررات زير انجام مي گردد.

الف مواد و تبصره هايي از اين آيين نامه كه ناظر بر تحصيلات ضمن سال دانش آموزان است شامل داوطلبان آزاد نخواهد شد .  

 

 

ب- نمره انضباط براي داوطلبان آزاد منظور نمي گردد.  

 

 

ج براي داوطلبان آزاد كه در امتحانات نهايي پايه چهارم قبول مي شوند كارنامه قبولي صادر خواهد شد .  

 

 

 

ماده 45- ثبت نام مجدد از دانش آموزان در همان دروسي كه قبول شده اند به هيچ عنوان مجاز نمي باشد .  

 

موضوع : آيين نامه امتحانات دبيرستان بزرگسالان مشتمل بر پنج فصل و چهل و پنج ماده و هفده تبصره در پانصد و پنجاه و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 27/3/1372 به تصويب رسيد . صحيح است به مورد اجراء گذراده شود.  

 

120/2820/2-1372/4/2

                                                                           محمد علي نجفي

                                                                                      وزير آموزش و پرورش

 

رونوشت جهت استحضار معاونت محترم آموزش فني و حرفه اي ايفاد مي گردد. خواهشمند است دستور فرمايند به ادارات دفاتر و مراجع ذيربط ابلاغ گردد.  

 

                                                                                        عباس هزاوه

                                                                       دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

 

1