صفحه اول           اطلاعات دبيرستان          کنکور          سوالات و امتحانات          کليد سوالات پايان ترم         آموزش              زنگ تفريح

نمونه سوالات پايان ترم

 

برنامه امتحانات

نمونه سوالات پايان ترم

 

 

دروس ستاره دار مربوط به نيمسال دوم 82-81 مي باشد و از تاريخ 20/2/82 اضافه گرديد

شما ميتوانيد با کليک راست روی هر سوال و انتخاب "...save target as"  سوالات را روی کامپيوتر خود ذخيره کنيد

جهت ديدن نمونه  سوالات  زير به نرم افزار Adobe Acrobat Reader احتياج داريد.در صورت نياز ميتوانيد

 آن را download  نموده و سپس نصب نماييد (حجم  6.18  مگابايت)

اختصاصی انسانی

 جغرافی جبرانی اسفند

 جغرافی پايانی شبانه

* جغرافی  شبانه با کليد

* جغرافی  روزانه با کليد

-------------------

 تاريخ شناسی جبرانی اسفند

 تاريخ شناسی  پايانی

* تاريخ شناسی  شبانه با کليد

---------------

فلسفه جبرانی اسفند

فلسفه شبانه

*فلسفه شبانه

*فلسفه روزانه

----------------

ادبيات فارسی 1 جبرانی اسفند

 ادبيات فارسی 1 روزانه

 ادبيات فارسی 1 شبانه

 ادبيات فارسی 2 جبرانی اسفند

 ادبيات فارسی 2 شبانه

* ادبيات فارسی 2 شبانه با پاسخ  

* ادبيات فارسی 2 روزانه با پاسخ  

* زبان فارسی 2 روزانه با پاسخ

* زبان فارسی 2 شبانه با پاسخ

-----------------

 عربی 1 جبرانی اسفند

 عربی  1 شبانه

 عربی 2 جبرانی اسفند روزانه

 عربی 2 شبانه

* عربی 2 شبانه با کليد

* عربی 2 روزانه با کليد

---------------

 رياضی پايه 2 جبرانی اسفند

*رياضی پايه 2 روزانه با کليد

*رياضی پايه 2 شبانه با کليد

-----------------

 علوم اجتماعی جبرانی اسفند

  علوم اجتماعی پايانی روزانه

*  علوم اجتماعی روزانه با کليد

*  علوم اجتماعی شبانه با کليد

اختصاصی  تجربی

 رياضی عمومی 1 جبرانی اسفند

 رياضی عمومی 1 پايانی

رياضی عمومی1 شبانه

 رياضی عمومی 2 باپاسخ تشريحی توسط آقای شرفی

رياضی عمومی 2 باپاسخ تشريحی توسط آقای شرفی نمونه 2

*رياضی عمومی 2 روزانه با کليد

*رياضی عمومی 2 شبانه با کليد

-------------------

 فيزيک 1 جبرانی اسفند

  فيزيک 2 جبرانی اسفند

* فيزيک 2  روزانه با پاسخ

* فيزيک 2  شبانه با پاسخ

----------------

 علوم زمين هماهنگ شبانه

 علوم زمين هماهنگ روزانه

 علوم زمين 2 جبرانی

علوم زمين 2 پايانی شبانه

*علوم زمين 2 شبانه  با کليد

*علوم زمين 2 روزانه با کليد

-------------------

 زيست شناسی 1 جبرانی

زيست شناسی1 پايانی شبانه

 زيست شناسی2 جبرانی اسفند

* زيست شناسی2 روزانه با کليد

* زيست شناسی2 شبانه با کليد

------------

*شيمی 2 شبانه با پاسخ

*شيمی 2روزانه با پاسخ

اختصاصی رياضی

حساب ديفرانسيل 1 جبرانی اسفند

 حساب ديفرانسيل2 جبرانی اسفند

حساب ديفرانسيل 1 پايان ترم

حساب ديفرانسيل 1 پايان ترم روازنه

حساب ديفرانسيل 1 پايان ترم شبانه

*حساب ديفرانسيل 2 روزانه  با پاسخ

*حساب ديفرانسيل 2 شبانه  با پاسخ

------------

هندسه تحليلی هماهنگ شبانه

هندسه تحليلی هماهنگ روزانه

*هندسه تحليلی  روزانه  با پاسخ

*هندسه تحليلی  شبانه  با پاسخ

------------

رياضيات گسسته

رياضيات گسسته هماهنگ

*رياضيات گسسته شبانه  با پاسخ

*رياضيات گسسته روزانه  با پاسخ

------------

 فيزيک 1 جبرانی اسفند

 فيزيک 1 روزانه

 فيزيک 2 جبرانی اسفند

* فيزيک 2  روزانه با پاسخ

* فيزيک 2 شبانه با پاسخ

---------

 شيمی 1 هماهنگ 4 صفحه

 شيمی 2 پايانی

 شيمی 2 جبرانی

*شيمی 2 شبانه با پاسخ

شيمی 2 روزانه با پاسخ

عمومی

 معارف اسلامی 1 هماهنگ شبانه

 معارف اسلامی2  روزانه

 معارف اسلامی2 جبرانی اسفند

 معارف اسلامی2 پايانی

* معارف اسلامی2 روزانه با پاسخ

 * معارف اسلامی 2 روزانه رياضی با کليد

* معارف اسلامی 2 روزانه تجربی  با کليد

* معارف اسلامی 2 روزانه انسانی با کليد

* معارف اسلامی 2 شبانه رياضی با کليد

* معارف اسلامی 2 شبانه تجربی با کليد

* معارف اسلامی 2 شبانه انسانی با کليد

--------

 زبان 1 شبانه

 زبان 1 روزانه

 زبان 2 جبرانی اسفند

*زبان 2 روزانه رياضی با کليد

*زبان 2 روزانه تجربی با کليد

*زبان 2 روزانه انسانی با کليد

*زبان 2 شبانه رياضی با کليد

*زبان 2شبانه تجربی با کليد

*زبان 2 شبانه انسانی با کليد

--------

 زبان فارسی 1 روزانه

 زبان فارسی 1 شبانه

 زبان فارسی 2 شبانه 

* زبان فارسی 2 شبانه رياضی با پاسخ

* زبان فارسی 2 شبانه  تجربي با پاسخ

* زبان فارسی 2 شبانه انسانی با پاسخ

* زبان فارسی 2 روزانه  رياضی  با پاسخ

* زبان فارسی 2 روزانه  تجربي با پاسخ

* زبان فارسی 2 روزانه  انسانی با پاسخ

prepared by 'masood taheri'

contact me at 'masood_a_t@yahoo.com'