صفحه اول           اطلاعات دبيرستان          کنکور          سوالات و امتحانات          کليد سوالات پايان ترم         آموزش              زنگ تفريح

 ثبت نام

 

ثبت نام

واحد های درسی

حضور و غياب

شرايط قبولي و تک ماده

تغيير رشته انتقال و نظام وظيفه

 

 

فصل اول

ماد ه يك: شرايط ثبت نام در دوره پيش دانشگاهي :

1-  دارابودن گواهينا مه پايان تحصيلا ت دوره سه ساله آ موزش متوسطه.

      2-  احرازشرايط وضوابط ورود به دوره پيش دانشگا هي برابر قانون يك مرحله اي شدن  كنكور سراسري ( مصوب مورخ 25/5/7 7  مجلس شوراي اسلامي ) وآيين نامه اجرا يي آن ( مصوب جلسه مورخ 29/7/7 7 هيات وزيران ) واصلا حيه آ يين نامه اجرايي ( مصوب جلســه مـورخ 22/2/ 78  هيا ت وزيـــــــــــــرا ن )

      3- دارا بودن شرايط  ادامه  تحصيل از نظر  قانون  نظا م  وظيفه عمومي  براي  دانش آ موزان پسر

ماده دو : پذيرفته شد گان در دوره پيش دانشگا هي موظفند در موعد مقرربرابردستورالعملهايمربوطه جهت ثبت نام وانتخاب واحد هاي درسي به مرا كزي كه تعيين مي شود مراجـــعـه  كنند

تبصره :   فارغ التحصيلان دي ماه دوره متوسطه وقبل از آن مي توا ننند ازنيمسال دو م سال تحصيلي برابر ضوابطي كه توسط معاونت آ مو زشي تهيه وابلاغ مي شود در مراكز آ موزشي پيش دا نشگاهي نوبت دوم ( بزرگسالان ) ويا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصيل دهنـد..

ماده سه : دانش آ موزاني كه سن آنان  تاپايان شهريور ماه هر سال 21  سال تما م وكمتر ازآن  با شـدبا رعايت ساير شرايط وضوابط مي تواند  در دوره پيش د انشگاهي روزانه ثبت نام كنند

ماده  چهار : رؤ ساي  مراكز موظفــند در  هنگام ثبت نام دانش آ موزان كليه مدارك لازم مندرج دردستورالعملهاي  مربوطه را كنتر ل ورسيدگي كنند ودر صورت وجود هرگو نه نقــص در مـد ارك از ثبت نام آنان خو د داري  كننداين قبيل افراد  مي توانند حد اكثر يك هفته پس از مهلت مقررجهت اصلاح يا رفع نقص مدارك خود اقدام و سپس  در مــراكز پيش دانشگاهي ثبت نا م كنند.بديهي است مسؤو ليت عدم رسيدگي و اقدام به مو قع كه منجر به تضييع يا ايجاد حق براي دانش آموزان شود: متوجه رؤساي مراكز پيش دانشگاهي خوا هــــــد بود0

ماده پنج : تحصيل در دوره پيش دانشگا هي به سه شيوه و بشرح ذيل امكان پذ يــــــــر است :

        الف) تحصيل در مراكز پيش دانشگاهي روزانه                                                               

         ب ) تحصيل در مراكز آموزش پيش دانشگاهي بزر گسا لا ن 

        ج) تحصيل بصورت داوطلب آ زاد ( متفر قه )

دانش آ موزبارعايت شر ا يط وظوا بط.مجاز است حداكثر يكسال تحصيلي در مراكز آ موزش پيش دانشگا هي روزانه  ويكسال در مراكز آ موزش پيش دانشگا هي بزر گسالان  ويا صرفا دوسال در مركز آ موزش پيش دانشگاهي بزرگسالان تحصيل نمايد واز معا فيت تحصيلي بر خوردار شود وادامه تحصيل در سالهاي بعد بصورت داوطلب آزاد مجاز خواهد بود

 

 

prepared by 'masood taheri'

contact me at 'masood_a_t@yahoo.com'