وزارت آموزش و پرورش ، دفتر تکنولوژي آموزشي ، شبکه اطلاع رساني رشد. کليه حقوق براي شبکه رشد محفوظ است ، بهمن  1382 ، تهران
آدرس: تهران ، خيابان سپهبد قرني ، خيابان سپند ، شماره 38، دفتر فن آوري اطلاعات ،شبکه رشد. تلفن: 71-8804568